Софийска Енергийна Агенция - СОФЕНА

СОФЕНА е неправителствена организация с нестопанска цел. Членове на СОФЕНА са Столична община, Агенция по енергийна ефективност и 14 физически лица.

Основните цели на СОФЕНА са:

  •  Подпомагане на Столична община в разработването на устойчива енергийна политика;
  •  Разработване на модели за енергийното планиране на Столична община и подкрепа на изпълнението му;
  •  Привличане на интелектуалния потенциал на Столицата в разрешаването на проблеми, отнасящи се до енергийната ефективност и използването на нови енергоефективни и екологично чисти технологии;
  •  Откриване на възможности и участие в проекти, финансирани от чужди институции в областта на устойчивата енергийна политика, икономиите на енергия и екологията;
  •  Установяване и развиване на международни контакти със сродни организации от Европейския съюз и други държави за трансфер на ноу-хау и на съвременни технологии в предмета на дейност на Агенцията;
  •  Подкрепа на разпространението на положителния опит от реализирани проекти в областта на енергийната ефективност, новите енергийни източници и чистите технологии;
  •  Иницииране, подпомагане и поддръжка на научно-приложни работи, изследователски програми и проекти в областта на енергийната ефективност и новите технологии;
  •  Коопериране с организации с подобни цели;
  •  Провеждане на изследвания и предлагане на решения за внедряване на нови схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност.
  • Извършване на предварителни проучвания за инвестиционни проекти.